Regulamin

Regulamin sklepu internetowego uszytki.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu uszytki.pl (zwanego dalej Sklepem) prowadzonego pod adresem uszytki.pl i określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży. Operatorem oraz właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest BINARNY – Jacek Symonowicz, NIP: 894-272-83-78, zarejestrowany w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem wniosku 000070847/2011, prowadzącym działalność gospodarczą w Iwinach, ul. św. Rity 144A, kod pocztowy 52-116, adres e-mail: sklep@uszytki.pl.
 2. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług Sklepu.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową uszytki.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10) lub inna kompatybilna.
  2. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja postanowień i zasad niniejszego regulaminu.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 6. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT.
 7. W wypadku wykonywania produktów na indywidualne zamówienie, Strony przed zawarciem umowy w drodze porozumienia ustalą cechy produktu, cenę oraz termin realizacji zamówienia.

2. Składanie i realizacja zamówień

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia odbywa się poprzez prawidłowe zakończenie procesu zakupowego w zakładce Sklep, który rozpoczyna się od wyboru przycisku „Dodaj do koszyka” i zostaje zakończony wyborem przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodne ze stanem rzeczywistym.
 3. Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania zamówienia drogą elektroniczną, które określa wszystkie istotne elementy umowy, wraz z załączonym Regulaminem.
 4. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną, przelewem na rachunek bankowy (Jacek Symonowicz; 97 1140 2004 0000 3802 4322 9023) lub gotówką w wypadku odbioru osobistego. Zamówienia można składać całodobowo, w każdym dniu tygodnia. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Możliwe są następujące sposoby dostawy:
  1. przesyłka kurierska za opłatą 20 zł za jedno zamówienie niezależnie od liczby towarów (dotyczy terytorium Polski); płatność następuje wraz z płatnością za towar;
  2. odbiór osobisty we Wrocławiu (osiedle Gądów Mały), po wcześniejszym ustaleniu szczegółów pod numerem telefonu kontaktowego (+48) 607-952-114.
   Istnieje możliwość wysłania zamówionych produktów do innego kraju niż Polska. W takim wypadku Klient przed złożeniem zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia kosztów dostawy.
 6. Przesyłki wysyłane są w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, za pośrednictwem przedsiębiorstwa przewozowego. Standardowy czas niezbędny przedsiębiorcy przewozowemu na doręczenie przesyłki adresatowi wynosi do 3 dni roboczych od daty jej wysłania.

3. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera informacje dotyczące prawa odstąpienia, natomiast Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) prawo odstąpienia od umowy, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w przypadku stwierdzenia wady w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. Reklamacje należy zgłaszać listownie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 Regulaminu i równocześnie na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@uszytki.pl z dopiskiem „reklamacja – uszytki.pl”, wraz z opisanym powodem złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 4. O wyniku procesu reklamacyjnego Sprzedawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listownie chyba, że Klient wyrazi zgodę na to, żeby informacja została wysłana wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W wypadku żądania naprawy, wymiany towaru lub w razie odstąpienia od umowy, adresem właściwym do odesłania towaru jest adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 Regulaminu chyba, że wcześniej Strony ustalą inny adres.

5. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją zawartej umowy, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ułatwienia składania kolejnych zamówień. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca: BINARNY – Jacek Symonowicz, ul. św. Rity 144A, 52-116 Iwiny. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów współpracującym z nim osobom w celu realizacji zawieranych umów sprzedaży, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ułatwienia składania kolejnych zamówień.

6. Ochrona praw autorskich

Wszystkie teksty, materiały i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa autorskiego.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2015.
 2. Treść regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z pomocą między innymi powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje znaleźć można między innymi na stronie http://www.uokik.gov.pl. W szczególności Klient uprawniony jest do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. zwrócenia się z wnioskiem o pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 661 § 1 K.c., potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza jej przyjęcia, lecz powoduje związanie oferenta ofertą. Sprzedawca informuje, że umowa może zostać zawarta w języku polskim oraz, że potwierdzenia zawarcia umów określające ich istotne warunki przechowywane są w wersji papierowej i mogą zostać wydane na wniosek Klienta.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BINARNY – Jacek Symonowicz, ul. św. Rity 144A, 52-116 Iwiny) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: BINARNY – Jacek Symonowicz

ul. św. Rity 144A, 52-116 Iwiny

tel. (+48) 607-952-114

e-mail: sklep@uszytki.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………… …………………………………………………………………….……….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………….……………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………..…………………………………………

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………..…………………………………….

…………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data …………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.