Regulamin

Regulamin sklepu internetowego uszytki.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu uszytki.pl (zwanego dalej Sklepem) prowadzonego pod adresem uszytki.pl i określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży. Operatorem oraz właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest BINARNY – Jacek Symonowicz, NIP: 894-272-83-78.
 2. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług Sklepu.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja postanowień i zasad niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 4. Informacje dotyczące produktów i treści zawarte w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do negocjacji.
 5. Wizerunki produktów prezentowane w Sklepie nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają jedynie charakter informacyjny. Różnice w wyglądzie produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego Klienta nie mogą być podstawą do złożenia reklamacji zakupionego produktu.
 6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest rachunek.
 9. Rachunek należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
 10. Koszty wysyłki są każdorazowo określone w trakcie procesu zakupowego w Sklepie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany produktów oraz cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

2. Składanie i realizacja zamówień

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia odbywa się poprzez prawidłowe zakończenie procesu zakupowego na stronie Sklepu. Tym samym Klient składa ofertę kupna produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodne ze stanem rzeczywistym.
 3. Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania zamówienia drogą elektroniczną, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia o czym powiadomi Klienta drogą elektroniczną. W takim wypadku Sprzedawca, w ciągu 7 dni, dokona zwrotu dokonanej przez Klienta zapłaty.
 5. Zamówienia można składać całodobowo, w każdym dniu tygodnia. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. O ile nie zaznaczono tego wyraźnie na stronie produktu, zamówienia wysyłane są w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Termin wysyłki nie jest równoważny z terminem dostarczenia zamówienia Klientowi.
 7. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. Sklep nie gwarantuje, iż kurier skontaktuje się telefonicznie z Klientem przed próbą dostarczenia przesyłki. Sklep nie gwarantuje także możliwości ustalenia z Kurierem konkretnej godziny dostarczenia przesyłki.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, który wyniknął z winy Kuriera.
 9. Klient zobowiązany jest przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera, sprawdzić ogólny stan przesyłki oraz czy opakowanie nie jest naruszone. Jeżeli opakowanie jest naruszone i nosi znamiona uszkodzenia, Klient zobowiązany jest odmówić przyjęcia przesyłki. W takiej sytuacji, Klient sporządza protokół w obecności kuriera oraz niezwłocznie kontaktuje się ze Sprzedawcą, w celu przekazania informacji o stwierdzonych uszkodzeniach.
 10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.
 11. Istnieje możliwość wysłania zamówionych produktów do innego kraju niż Polska. W takim wypadku Klient przed złożeniem zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia we właściwym terminie wskazanym w regulaminie, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta, podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.

 

3. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w stanie niezmienionym. Do przesyłki powinny być dołączone: dokument sprzedaży oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
 6. Jeżeli Klient dokonujący zwrotu nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu i odmowy zwrotu zapłaty lub do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
 7. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność, w ciągu 14 dni.

 

4. Reklamacje

 1. Klient ma prawo składać reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając reklamowany towar, na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@uszytki.pl z dopiskiem „reklamacja – uszytki.pl”, wraz z opisanym powodem złożenia reklamacji.
 3. Reklamowany towar Klient przesyła do siedziby Sprzedawcy na własny koszt.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W razie stwierdzenia uszkodzeń, które powstały z winy Klienta, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, reklamacja zostanie odrzucona.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 8. O wyniku procesu reklamacyjnego Sprzedawca powiadomi Klienta listownie, a jeśli będzie taka możliwość, także telefonicznie.

 

5. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.
 2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją zawartej umowy, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ułatwienia składania kolejnych zamówień.
 3. Klient może także udzielić zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma BINARNY – Jacek Symonowicz, NIP: 894-272-83-78.
 5. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o prawie wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 

6. Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie teksty, materiały i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy. Zabranie się kopiowania i jakiegokolwiek ich przetwarzania i wykorzystywania bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2014.
 2. Treść regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny.